• hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • skola.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12 i 19/13), članka 33. Statuta Općine Šestanovac  (Službeni glasnik  Općine Šestanovac br. 03/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Šestanovac od 05.07.2013. godine, Općina Šestanovac raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Šestanovac-zapad
 

Opširnije...