• hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • skola.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/14-01/03
Urbroj: 2155/03-14-01-1
Šestanovac, 11.veljače 2014

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 21.02.2014 godine (petak) u 19,00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

Opširnije...