• buk kod stare mlinice 2.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • skola.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg

Dana 10.lipnja 2014 godine načelnik Općine Šestanovac Pave Čikeš potpisao je Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o sufinaciranju projekta nastavka izgradnje dječjeg vrtića u naselju Šestanovac. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinacirat će nastavak izgradnje projekta do najviše ukupnog iznosa od 805.000,00 kuna.

Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-02/14-01/1, URBROJ: 538-05-3/0145-14-9 od 13. svibnja odobreni su projekti koji će se u 2014. godini sufinancirati prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Lista odabranih projekata objavljena je na web stranici Ministarstva, www.mrrfeu.hr.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/14-01/04
Urbroj: 2155/03-14-01-1
Šestanovac, 15.travnja 2014

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 02.svibnja 2014 godine (petak) u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac


Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

Opširnije...

OPĆINA ŠESTANOVAC

Šestanovac, 14. 04. 2014.

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Pozivaju se svi zainteresirani mještani sa područja Općine Šestanovac koji žele koristiti usluge pomoći u kući za starije i nemoćne osobe da se mogu prijaviti u Općinu Šestanovac svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati, osobno ili na telefon 021/721-006. Prijave će se zaprimati do 30.04.2014. godine. Prilikom prijave obavezno će se potpisivati izjava o suglasnosti za pomoć u kući.

Opširnije...

U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije i Javne ustanove Rera SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije organiziramo radionicu za Poduzetnički impuls 2014.

Radionica će se održati 19.ožujka 2014. (srijeda) u 09.30 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2.

Opširnije...