• kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • skola.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg

 REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKAŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC

Klasa: 310-02/15-01
Ur. broj: 2155/03-02-15-03-2
Šestanovac, 15.09.2015

                                                           POZIV

       za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

                                      općine Šestanovac za 2016 godinu                                                                                                                        

I

Javne potrebe u društvenim djelatnostima općine Šestanovac za 2016 godinu su javne potrebe u predškolskom odgoju,školstvu,kulturi,tehničkoj kulturi,sportu,zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠESTANOVAC

OPĆINSKOVIJEĆE

Klasa: 021-01/15-01/07

Urbroj: 2155/03-15-01-1

Šestanovac, 03.kolovoza 2015

                                                                                                                                  

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

 

13.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

dana 28.kolovoza (petak) 2015 u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

 Dnevni red:

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01/06
Urbroj: 2155/03-15-01-1
Šestanovac, 26.05.2015
                                                                   
Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam


                      12.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 05.06.2015 u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac
Za sjednicu predlažem slijedeći: Dnevni red:

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01/05
Urbroj: 2155/03-15-01-1
Šestanovac, 17.03.2015

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

11.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 27.03.2015 u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći:


Dnevni red:

Opširnije...