• cetina u nejašmićima4.jpg
  • skola.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg

Prostorni plan uređenja Općine predstavlja temeljni planski, a zakonom i obvezatni dokument prostornog uređenja Općine. Prostorni plan uređenja Općine utvrđuje uvjete za uređenje općinskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u gradu. Prostorni plan sadrži osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora, te druge elemente od važnosti za područje Općine.
Prostorni plan uređenja Općine Šestanovac uređuje oblike i načine iskorištavanja prostora uz poštivanje karakteristika „održivog razvoja“ na području Općine Šestanovac te predstavlja dugoročnu osnovu uređenja prostora uzimajući u obzir sve specifičnosti područja određenog granicama obuhvata Plana.
Prostorni plan uređenja Općine Šestanovac operativno provodi Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove Županijskog odjela u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa sjedištem u Splitu, koji zaprima zahtjeve za izdavanje i izdaje lokacijske i građevinske dozvole u skladu s utvrđenim planom.

 

PPUO ŠESTANOVAC - SLUŽBENI GLASNIK 01/08
 
- tekstualni dio