• hdio općine šestanovac-panorama.jpg
 • cetina u nejašmićima4.jpg
 • buk kod stare mlinice 2.jpg
 • hpark prirode biokovo.jpg
 • skola.jpg
 • Stara mlinica.jpg
 • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg

Što je komunalna naknada?
 

Komunalna naknada strogo je namjenska naknada koju plaćaju svi fizičke i pravne osobe. Pomoću nje zajedničke osiguravamo dio sredstava za financiranje obvaljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Šestanovac. Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Šestanovac. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju sljedećih komunalnih djelatnosti:

 1. odvodnja atmosferskih voda,
 2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 3. održavanje javnih površina,
 4. održavanje nerazvrstanih cesta,
 5. održavanje groblja,
 6. javna rasvjeta,

a sve prema Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg za svaku kalendarsku godinu u
skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Općinsko vijeće Općine Šestanovac.


Tko plaća komunalnu naknade?

 

Preuzimanja:
Odluka o komunalnoj naknadi