• cetina u nejašmićima4.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • skola.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01/09
Urbroj: 2155/03-15-01-1
Šestanovac,09.12.2015.godine  

 

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam


15.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 18.12.2015 u 18.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac
Za sjednicu predlažem slijedeći:


Dnevni red:


1.Verifikacija zapisnika sa 14 .sjednice općinskog vijeća

2.Prijedlog Ugovora o zastupanju u predmetu reguliranju međusobnih prava i obveza iz osnova zastupanja u postupcima pred infrastrukturnim operaterem sa ciljem sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti između nalogodavca i infrastrukturnog operatera,te ostvarivnje prava na naknadu za korištenjem nekretnina u vlasništvu nalogodavca.

3.Prijedlog zaključka u svezi zaključenja Ugovora o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga  sa  HPB.

4.Prijedlog Sporazuma o zajedničkom financiranju broj 280/15

5.Prijedlog zaključka u svezi zahtjeva Marije Rubić ud.Ljube za izmjenom naziva ulice

6.Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Šestanovac u 2016. godini

7.Program mjera obvezatne preventive dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Šestanovac za 2016. godinu

8.Operativni program mjera za postupanje u slučaju ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe 2015.-2016.

9.Razno.
 
  Nakon sjednice pozivaju se vijećnici na predbožični domjenak .
 

Predsjednik općinskog vijeća
Nediljko Merčep