• hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • skola.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • Stara mlinica.jpg

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠESTANOVAC

OPĆINSKOVIJEĆE

Klasa: 021-01/15-01/07

Urbroj: 2155/03-15-01-1

Šestanovac, 03.kolovoza 2015

                                                                                                                                  

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

 

13.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

dana 28.kolovoza (petak) 2015 u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

 Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika sa 12 .sjednice općinskog vijeća

2.Polugodišnji izvještaj za period I-VI/2015

3.Izvješće načelnika o svom radu za period I-VI/2015

4.Prijedlog Odluke o mjerilima i kriterijima za dodjelu donacija na području općine Šestanovac.

5.Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Šestanovac.

6.Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.

7.Prijedlog Odluke o prijenosu vodnih građevina u vlasništvu općine Šestanovac- cjevovodi u Kusićima na VODOVOD IMOTSKE KRAJINE.

8.Prijedlog Odluke o imenovanju osobe za sustavno praćenje gospodarenje energijom temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti NN 127/14

9.Prijedlog Odluke o visini naknade za sufinanciranje nabavke knjiga i školskog pribora za učenike od I-VIII osnovne škole  dr Fra Karla Balića.

10.Prijedlog Odluke o visini naknade za sufinanciranje troškova ekskurzije.

11..Prijedlog Odluke u svezi zaključivanja Ugovora o prijevozu s komunalnim poduzećem „PROMET“Split sa prijedlogom orara prijevoza.

12.Prijedlog Odluke o uređenju groblja.

13.Prijedlog zaključka u svezi zahtjeva Frane Čikeša za izdavnje potvrde sukladno čl.6 Zakona o ozakonjenu nezakonito sagrađenih objekata  da se čest.zgr.1809,1811 i 6574 k.o Žeževica ne nalazi na javnom dobru.

14. Razno.

Predsjednik Općinskog Vijeća                                                                                              

                                                                                                      Nediljko Merčep

 

 

Dostaviti:                                                                              

- Svim vijećnicima Općine Šestanovac                                         

- Općinskom načelniku

- Oglasna ploča Općine Šestanovac

- Pismohrana, ovdje