• skola.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/14-01/07
Urbroj: 2155/03-14-01-1
Šestanovac, 04.studenog .2014

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

8.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 14.studenog 2014 u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:


1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice OV Šestanovac.
2. Prijedlog Izmjene i dopune proračuna općine Šestanovac za 2014
3. Prijedlog Proračuna općine Šestanovac za 2015 sa projekcijama za 2016 i 2017
4. Prijedlog Odluke u svezi dopisa Splitsko dalmatinske županije Upravnog
odjela za gospodarstvo,razvitak i europske integracije Pododsjek za poljoprivredu,šumarstvo i lovstvo .
5. Prijedlog odluke u svezi dopisa Petra Kalajžića –upit za poticajnu stanogradnju za mlade obitelji na području općine Šestanovac.
6. Prijedlog Odluke u svezi obavijesti „Peovice“d.o.o. –korekcija zahtjeva za transfer sredstava
7. Prijedlog Odluke u svezi IV I V privremene situacije „GRAĐENJE SPLIT“d.o.o –izgradnja dječjeg vrtića u Šestanovcu.
8. Vijećnička pitanja
9. Razno

Predsjednik Općinskog Vijeća
Nediljko Merčep

Dostaviti:
- Svim vijećnicima Općine Šestanovac
- Općinskom načelniku
- Oglasna ploča Općine Šestanovac
- Pismohrana, ovdje