• skola.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg

Dana 10.lipnja 2014 godine načelnik Općine Šestanovac Pave Čikeš potpisao je Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o sufinaciranju projekta nastavka izgradnje dječjeg vrtića u naselju Šestanovac. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinacirat će nastavak izgradnje projekta do najviše ukupnog iznosa od 805.000,00 kuna.

Odlukom o odabiru projekata KLASA: 302-02/14-01/1, URBROJ: 538-05-3/0145-14-9 od 13. svibnja odobreni su projekti koji će se u 2014. godini sufinancirati prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Lista odabranih projekata objavljena je na web stranici Ministarstva, www.mrrfeu.hr.